Companies you’ll love to work for

Correlation Ventures
174
companies
2,847
Jobs

Quality Assurance Specialist (6 months)

Synthorx

Synthorx

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Synthorx.
Quality Assurance
Ho Chi Minh City, Vietnam
Posted on Sunday, February 4, 2024

Hệ thống chất lượng / Quality System

 • Quản lý và liên tục cải tiến hệ thống chất lượng/ Monitor and improve Quality system through:
 • Cập nhật các hướng dẫn về chất lượng của của tập đoàn, yêu cầu về qui chế và triển khai việc áp dụng/ Follow updating quality requirements from Global, Regulatory and implementing
 • Thiết lập và báo cáo các chỉ số về chất lượng: báo cáo tháng, báo cáo quý / Build and report quality indicators through: Monthly report, Quality System Review
 • Quản lý các tài liệu GxP/ Manage GxP documents:
 • documents stored in Crown
 • Theo dõi hoạt động liên quan quản lý logbook, bookmark bao gồm: đóng mở logbook/bookmark, review định kỳ/ Supervising logbook/ bookmark activities at site including: open/ close logbook/ bookmark, frequency review…
 • Theo dõi KPI của team được phân công: CAPA từ thanh tra, theo dõi work của CC, điều tra sự cố…/ Monitor the assigned KPI of system team including: CAPA from inspection, perform and monitor work of CC, perform investigation for assigned issue…
 • Thực hiện đơn giản hóa các quy trình theo chương trình phân tích gap/ Perform simplification procedure following gap assessment with global document
 • Theo dõi việc thực hiện Thanh tra nội bộ/ Lead in Self-inspection at site
 • Quản lý hệ thống nguy cơ tại nhà máy: theo dõi việc triển khai đánh giá nguy cơ, thực hiện các hành động để tăng mức độ trưởng thành quản lý nguy cơ/ Manage of risk management system at site: follow up the implementation of risk management activities, perform action plan to increase risk maturity at site

2. Dự án/ Projects

 • Phụ trách các dự án từ tập đoàn liên quan đến việc nâng cao hệ thống chất lượng như: DIMM, QMI…/ Manage Global project related improving quality system including: DIMM, QMI
 • Đánh giá thực tế tại nhà máy, lên kế hoạch, kinh phí cho dự án/ Analyse current status at site, build plan, budget for projects
 • Phối hợp các bộ phận để triển khai dự án và theo dõi tiến độ/ Co-operate with related departments do implement project and manage progress
 • Đảm bảo báo cáo kịp thời và hiệu quả các quy trình, vấn đề về chất lượng đến cấp quản lý phù hợp/ Ensure that a timely and effective communication and escalation process exists to raise quality issues to the appropriate levels of management.
 • Tuân thủ các qui định / chính sách HSE/ Compliance with HSE requirements
 • Hỗ trợ các hoạt động khác tại bộ phận khi cần/ Support other activities at department when needed

At Sanofi diversity and inclusion is foundational to how we operate and embedded in our Core Values. We recognize to truly tap into the richness diversity brings we must lead with inclusion and have a workplace where those differences can thrive and be leveraged to empower the lives of our colleagues, patients and customers. We respect and celebrate the diversity of our people, their backgrounds and experiences and provide equal opportunity for all.

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Synthorx.